Pháp lệnh quảng cáo

Ngày đăng: 08:07 | 15-07-2018 - Lượt xem: 328 views

 Pháp lệnh quảng cáo

 Số 39/2001/PL-UBTVQH10 được uỷ ban thường vụ quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam khoá X
thông qua ngày 16/11/2001 (Có hiệu lực từ 1/5/2002)

(Trích)

Điều 15: Điều kiện đối với quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ

1- Điều kiện quảng cáo đối với hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ được quy định như sau:

 1. Quảng cáo hàng hoá thuộc danh mục phải kiểm tra về chất lượng hoặc thuộc danh mục phải có chứng nhận chất lượng phải có giấy chứng nhận của cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng hàng hoá; trường hợp tự công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá thì phải có văn bản tự công bố; trường hợp hàng hoá là đối tượng sở hữu trí tuệ thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu trí tuệ;

2- Người quảng cáo phải xuất trình các văn bản quy định tại khoản 1 Điều này cho người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người phát hành quảng cáo; người kinh doanh dịch vụ quảng cáo phải xuất trình các văn bản quy định tại khoản 1 Điều này cho người phát hành quảng cáo.

Điều 23: Quyền và nghĩa vụ của người quảng cáo

1- Người quảng cáo có các quyền sau đây:

 1. Quảng cáo về hoạt động kinh doanh, hàng hoá, dịch vụ của mình;
 2. Lựa chọn người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người phát hành quảng cáo, phương tiện và hình thức quảng cáo;
 3. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo của mình;
 4. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2- Người quảng cáo có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Quảng cáo phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Đảm bảo nội dung quảng cáo phải trung thực, chính xác;
 3. Thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng;
 4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 24: Quyền và nghĩa vụ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo

1- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các quyền sau đây:

 1. Lựa chọn hình thức, lĩnh vực kinh doanh dịch vụ quảng cáo;
 2. Yêu cầu người quảng cáo cung cấp thông tin trung thực, chính xác về nội dung quảng cáo;
 3. Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quảng cáo củamình;
 4. Hợp tác với tổ chức, cá nhân trong hoạt động quảng cáo;

đ. Tham gia hiệp hội quảng cáo trong nước và nước ngoài;

 1. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2- Người kinh doanh dịch vụ quảng cáo có các nghĩa vụ sau đây:

 1. Thực hiện đúng các quy định của giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 2. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo;
 3. Thực hiện các nghĩa vụ đã ký kết trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
 4. Bồi thường thiệt hại do mình gây ra;

đ. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

T/M Uỷ ban thường vụ quốc hội

Chủ tịch

 

Đã ký: Nguyễn Văn An

st. Bình anh